ZAKUPY » Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WAZNY OD 25-12-2014 R.

 

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży obuwia, torebek i akcesoriów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.domeno.com.pl

 

Postanowienia ogólne

Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

 

Firma Jerzy Stawowy DOMENO P.P.H.U.

ul. Mickiewicza 33

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP: 551-103-61-77

Numer telefonu : +48 530-333-553  (opłata za połączenie zgodnie z pakietem taryfowym operatora)

Adres poczty elektronicznej: sklep@domeno.com.pl

Numer konta bankowego: 84-1240-4214-1111-0000-4662-3030

 

 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową obuwia damskiego oraz męskiego, torebek i akcesoriów.
 • Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w walucie polskiej (polski złoty) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (www.domeno.com.pl). Poprzez złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a klientem.
 • Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy. Sklep Internetowy zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 • Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia aż do wyczerpania magazynowych zapasów towarów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych i wycofania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Klienta zawsze jednak wiąże cena obowiązująca w dacie złożenia zamówienia, nawet w przypadku wprowadzenia przez Sklep Internetowy powyższych zmian.
 • W przypadku potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową poprzez zakładkę „Kontakt”. Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

a)    sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,

b)    przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16, Google Chrome w wersji co najmniej 20,

c)    monitor bądź wyświetlacz w rozdzielczości co najmniej 1.200x800 pixeli,

d)    włączona obsługa Cookies i Java Script,

e)    posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.

 • Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.


Reklamacje

 

 • Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Reklamacje należy składać na adres: ul. Mickiewicza 33, 34-100 Kalwaria Zebrzydowska. Celem usprawnienia obsługi, prosimy do reklamacji załączać paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wypełnić formularz reklamacyjny (link do formularza reklamacyjnego podany na końcu niniejszego Regulaminu).
 • Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych oraz innych wad, które nie istniały w chwili doręczenia klientowi towaru i nie wyniknęły z przyczyn tkwiących w towarze w chwili jego doręczenia klientowi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nowi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamówieniem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu wykonywania praw z rękojmi, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (link do formularza odstąpienia podany na końcu niniejszego Regulaminu).
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedającego do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.


Postanowienia końcowe


 • Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem Internetowym sklep.domeno.com.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby to niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.
 • Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takie jak: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o mediację); zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym (w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 • Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia i zawartej w wyniku jego złożenia umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar, przy czym Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest
Firma P.P.H.U. Domeno Jerzy Stawowy z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 33, posiadająca numer NIP 551-103-61-77
 
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, oraz pod adresem e-mail: sklep@domeno.com.pl / numerem telefonu: +48 530 333 553


Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania


 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. przysyłać Ci newsletter oraz oferty na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także wyświetlać Ci reklamy produktów, które mogą Cię zainteresować. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Ciebie udzielona; w przeciwnym razie Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach;
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 • Procedura reklamacyjna,
 • Informowanie o konkursach, promocjach, rabatach oraz innych informacjach handlowych i marketingowych (za zgodą Klienta),
 • Rejestracja w e-sklepie (za zgodą Klienta),


Okres przechowywania Twoich danych osobowych


 • Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Administrator będzie przekazywać dane następującym podmiotom:


 1. Firmom kurierskim, odpowiedzialnym za dostarczanie towarów Klientom
 2. Przedsiębiorcom zapewniającym właściwe funkcjonowanie naszego sklepu internetowego, w tym możliwość komunikacji;
 3. Przedsiębiorcom optymalizującym nasze działania marketingowe bądź realizującym takie działania w naszym imieniu.
 4. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać wysłanie e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@domeno.com.pl

 

 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

 

Pliki Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki Cookies - co to jest?

Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, służce do jej identyfikacji w trakcie korzystania z naszego serwisu.

Jaka jest zasada działania Plików Cookies?

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów.
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.

W jakim celu wykorzystujemy pliki Cookies?

Pliki Cookies stosujemy w celu: 
1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu
2) tworzenia statystyk 
3) przystosowania Sklepu do Twoich preferencji.
Możemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki dostęne przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie.

Czy można wyłączyć Cookies? 
Tak, możesz wyłączyć obsługę Cookies w Twojej przegądarce, może to jednak wpłynąć na nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Sklepu.

Więcej informacji o Cookies
Więcej informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc, oraz na stronie na http://wszystkoociasteczkach.pl/.


Administrator gwarantuje zasad przestrzegania danych, zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU WAZNY D0 24-12-2018 R.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży obuwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.domeno.com.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

Firma DOMENO P.P.H.U.
ul. Mickiewicza 33
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP: 551-103-61-77

Numer konta bankowego : 84-1240-4214-1111-0000-4662-3030

 

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (www.sklep.domeno.com.pl)
 • Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
 • W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
 • Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
 • Realizacja złożonych zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.
 • W przypadku potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową poprzez zakładkę "Kontakt". Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.

Warunki zamawiania i sprzedaży

 • Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, poprzez witrynę internetową (www.sklep.domeno.com.pl).
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Na wiadomości e-mail odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: sklep@domeno.com.pl
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
 • Jeśli zamówienie jest na więcej pozycji (np. 2 pary butów) wówczas realizowane jest w całości lub ta część tego zamówienia, która dostępna jest na stanie magazynowym.
 • W przypadku niedostępności towaru Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może ono zostać całkowicie usunięte lub tylko jego część, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub odmowy zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.
 • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Serwisu Internetowego poprzez wypełnienia formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.
 • Zamówienia, w których wystąpi konieczność potwierdzenia zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep.
 • Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) wynosi do 7 dni roboczych. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Firmy Kurierskiej "GLS Sp. z o.o." (www.gls-poland.com). Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia zwykle do adresata w terminie do 3 dni roboczych, lecz nie później niż 7-go dnia roboczego.
 • Kupujący pokrywa koszty przesyłki w wysokości 15 zł. Minimalna wartość zamówienia to 50 zł brutto.
 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – paragon fiskalny (faktura VAT na życzenie).

Sposób płatności

 • Za zakupy w sklepie (sklep.domeno.com.pl) można zapłacić, dokonując przelewu na konto (przedpłata) lub przy odbiorze, czyli za tzw. Pobraniem.
 • W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku płatności poprzez przelew bankowy zamówienie zostanie anulowane, jeśli do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, pieniądze nie wpłyną na konto sprzedawcy. W przypadku wyboru formy "pobranie" – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Odpowiedzialność za towar i zwrot towaru

 • W przypadku zwrotu towaru klient zobowiązany jest o wcześniejszy kontakt z obsługą Sklepu Internetowego.
 • W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny składając, sprzedawcy oświadczenie (formularz zwrotu/wymiany) na piśmie.
 • W ciągu 10 dni  kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionych produktów klient ma prawo do wymiany towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zwracany w tym trybie towar. Zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością - dowód zakupu – (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz z wypełnionym oświadczeniem. W przypadku ewidentnego uszkodzenia opakowania przez zwracającego, sprzedawca potrąci kwotę 5 PLN jako rekompensatę za koszty wymiany opakowania.
 • Pieniądze za zwrócony zamówienie Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na koszt własny wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (formularz reklamacyjny).
 • Odpowiedzialność za towar oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamawianym.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Postanowienia końcowe

 • Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem Internetowym sklep.domeno.com.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.


Pliki do pobrania:


Zapisz się na newletter!

i jako pierwszy zyskaj informacje o naszych nowościach i promocjach.×